• أسرار أحکام اللَّهففرض اللَّه [۷۹۶] الایمان تطهیرا لکم من الشرک، والصلاه تنزیها لکم عن الکبر، والزکاه (تزکیه للنفس) [۷۹۷] و تزییداً فی الرزق، والصیام تثبیتا [۷۹۸] للاخلاص، والحج تشییداً [۷۹۹] […]
  • در آن روزهایی که اصفهان بودم در مسجد شیخ بهایی امام جماعت بودم ، یک روز دوستان با هم هماهنگ شدند و گفتند: ما امروز ظهر برای ناهار می خواهیم […]
  • هر پدری فرزندان خود را به طور طبیعی دوست دارد، ولی عشق و علاقه پیامبر صلی اللَّه علیه و آله به فاطمه علیهاالسلام، تنها از روی عاطفه و پیوند پدری […]