• عن ابی عبداللَّه (ع) قال:«إنّ اللَّه تبارک و تعالی امهر فاطمه (س) ربع الدنیا فربعها لها و امهرها الجنه و النار تدخل اعداء ها النار و تدخل اولیاءها الجنه و […]
  • روی انها (س) لا تدع احداً من اهلها ینام تلک اللیله (لیله القدر) و تداویهم بقله الطعام و تتاهّب لها من النهار و تقول:مَحْرُومٌ مَنْ حُرِمَ خَیْرَهاسخن آن حضرت در […]
  • محمد بن سعد (متوفای ۲۲۹) معروف به کاتب واقدی در اثر ارزشمند خود که صحابه و تابعان را به شیوه خاصی طبقه بندی کرده در باب دختران پیامبر، زندگانی دخت […]