• مرد کوری از فاطمه علیهاالسلام اجازهی ورود خواست. فاطمه علیهاالسلام خود را پوشانید. پیامبر صلی الله علیه و آله به او فرمود: چرا خودت را[ صفحه ۵۰]پوشانیدی؟ او که تو […]
  • ای مسلمین! بدانید که وظائف زندگی، و حدود و دستورات فردی و اجتماعی شما، در این کتاب آسمانی آمده است، و دلائل و براهین حقّ و احکام الهی در قرآن […]
  • -۱۹ یزیدبن عبدالملک نوفلی از پدرش از جدش روایت کرده است که گوید: روزی به خدمت حضرت فاطمه زهرا علیهاالسلاممشرف شدم، ابتداء آن حضرت بر من سلام کرد،و فرمود: پدرم […]