• خانوادهای در زندگی موفق میگردد، که به طور مشترک و برای رسیدن به اهداف مقدس در کانون خانواده تلاش کنند و هیچکدام از زن و شوهر از کار، گریزان نباشد، […]
  • مخالفین نیز مظلومیت و مصائب تو را بازگو کردند. میخواهم گروهی از عامه که مطلومیت تو را به زبان یا قلم یادآور شدهاند، نام ببرم تا عظمت مصیبتت معلوم شود:۱٫ […]
  • سپس فرمود: ای مردم بدانید من فاطمهام، و پدرم محمد که فرستادهی پروردگارتان و خاتم پیامبرانتان است. کلام اول و آخر من این است، و در این مطلب اشتباه نمیکنم […]