• راوی میگوید: بعد از خطبهی حضرت، چنان زن و مرد گریه کردند که تا آن روز دیده نشده بود، و مدینه به لرزه درآمد و مردم به هیجان آمدند و […]
  • در لغزش آدم (ع) نیز توبهاش به احترام آنان پذیرفته شد.پس از سجدهی فرشتگان به آدم و گرفتاری او به عجب، خداوند به او فرمود: «من خلقی را آفریدم که […]
  • … فمضی سلمان حتی طاف تسعه أبیات من بیوت رسول الله صلی الله علیه و آله فلم یجد عند هن شیئا فلما أن ولی راجعا الی حجره فاطمه علیهاالسلام فقال […]