• بصیرت فاطمی و فتنه شناسی چکیده فتنه عظیمی پس از رحلت رسول اکرم آشکار شد اگر چه نطفه آن از آغاز بعثت بسته و در دوران رسالت پیامبر اکرم صلی […]
  • اشاره۱- مدارک خطبه۲- متن عربی خطبه به همراه ترجمه ی فارسی۳- واژه نامه ی عربی۴- واژنامه ی فارسی[ صفحه ۲۲۹]برگرفته از کتاب زخم خورشید:کاوشی در زندگی حضرت زهرا علیه السلام […]
  • حضرت زهرا (س) نطق آتشین خویش را با کمال شجاعت، در مقابل چندین هزار جمعیت و حضور ابوبکر به پایان رسانید و با منطق محکم و مستدل خویش او را […]