• محبت اولیای خداوند نسبت به افراد، یک محبت ساده نیست، حتما از عواملی سرچشمه می گیرد که مهمترین آنها علم و ایمان و تقواست، علاقه فوق العاده پیامبر (ص) به […]
  • پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: روز قیامت که میشود، برای پیامبران و رسول منبرهایی از نور نصب میشود، و منبر من روز قیامت از منبرهای آنان بلندتر است. […]
  • زهرا این مجاهد پا در رکاب، همیشه هوشیار بود و بیدار، چه در حجر و چه در میدان.دشمنان قسم خوردن رسول صلی الله علیه و آله در حجر اسماعیل، به […]