• زهرا علیهاالسلام به ما آموخت که برای رسیدن به خوبی ها باید از خوشی ها گذشت. (لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون). [۵۹۰] .او به ما آموخت ملاک انفاق، […]
  • زهرا علیهاالسلام از هر فرصتی بهره می جست تا بتواند در اذهان مردم سوالی ایجاد کند و سندی بر مظلومیت علی علیه السلام و رسوایی خلفا باقی گذارد. او در […]
  • در «بحار» از بعضی از کتب، حدیث مفصّلی ورقه بن عبداللّه ازدی از خود فضّه [۲۹۴] نقل می فرماید که اجمال آن این است:[ صفحه ۲۴۴]ورقه می گوید: سالی به […]