• (۷۹)عن فاطمه (علیهاالسلام)، قالت: کان رسولالله (صلی الله علیه و آله) یقول: المرء یحفظ فی ولده. [۵۱۰] .فاطمه (علیهاالسلام) گوید: رسول خدا میفرمود: مرد به سبب فرزندانش گرامی داشته میشود.برگرفته […]
  • در طول سالی که فاطمه (ع) در خانه علی (ع) بود با داشتن چهار فرزند خردسال (جز در سال های آخر که خادمه ای برای آن حضرت معین شد) تمام […]
  • اشارهاول: بررسی ریشه های تهاجمدوم: چه کسانی با علی مخالف بودندسوم: وظیفه ی مهم مقابله با مهاجمان[ صفحه ۳۲]گفتیم که:اگر فاطمه علیهاالسلام نبود.تداوم دین، و سلامت قرآن نبود.تداوم راه رسالت، […]