• حضرت زهرا علیهاالسلام وقتى غصب فدک را محکوم کرد، از ابوبکر پرسید:چرا ارث مرا از رسول خدا غصب کردید؟ابوبکر پاسخ داد: پیامبر ارث نمى‏گذارد.حضرت فاطمه علیهاالسلام با آیات قرآن ادعاى […]
  • اشارهدر صحیح بخاری و مسلم و منابع دیگر نقل شده که زهرا علیهاالسلام فدک را مطالبه نمود، البته بیهیچ شک و شبههای او چیزی را مطالبه کرد که حقیقتا و […]
  • قال رسولاللَّه (ص): ان اللَّه جعل علیا و زوجته و ابناه حجج علی خلقه و هم ابواب العلم فی امتی من اهتدی بهم هدی الی صراط مستقیم. [۲۴۹] .[ صفحه […]