۴۰ حدیث از حضرت ام المومنین علیها السلام – سری دوم

۱-حضرت زهرا (س)فرمود:اگرمی گذاشتند حق در جای خود میماند وازخاندان پیامبر پیروی می کردند هیچگاه دونفر در مورد خدااختلا ف پیدا نمی کردند.
منبع:بحارالانوار/ج۳۶/ص۳۵۳
…………………………………………………………………………………………………………….
۲-حضرت زهرا(س) فرمودند:ازدنیای شما سه چیزمحبوب من است :
۱- تلاوت قران
۲- نگاه به چهره ی رسول خدا(ص)
۳- اتفاق درراه خدا
منبع: نهج الحیات سخنان فاطمه الزهرا (س)/ص۲۷۱
…………………………………………………………………………………………………………….
۳-حضرت زهرا (س)فرمودند:بهترین شما مردان کسی است که در شدائد وگرفتاری ها نرم خوتر بوده وگرامی ترین رفتار راباهمسرش داشته باشد.
منبع:دلائل الامامه /ص۷
…………………………………………………………………………………………………………….
۴-حضرت صدیقه کبری (س)فرمودند:اگربه انچه که به توامر کردیم عمل کردی وازانچه که تورانهی نمودیم دوری نمودی ازشیعیان ماهستی وگرنه ازشیعه مانیستی .
منبع:بحارالانوار/ج۶۵/ص۱۵۴
…………………………………………………………………………………………………………….
۵- زهرای مرضیه (س)فرمودند:شیعیان ماازبهترین های اهل بهشتند وهمه ی دوستان ما ودوستان دوستان ما ودشمنان دشمنان ما جملگی دربهشت خواهندبود.
منبع:بحارالانوار/ج۹۵/ص۱۵۵
…………………………………………………………………………………………………………….
۶- حضرت صدیقه کبری (س)هنگام مریضی حسنین (علیهماالسلام)به پیامبرفرمودند:درصورت شفا سه روز برای شکرگذاری روزه نذری می گیرم.
منبع:بحارالانوار/ج۳۵/ص۲۴۵
…………………………………………………………………………………………………………….
۷- زهرای مرضیه(س)درمطالبه حق خود نسبت به فدک خطاب به ابوبکر فرمودند:ییامبراسلام فدک رابه من بخشیدشما فدک را به من برگردانید.
منبع:مسندامام ابن حنبل /ج۱/ص۴و۶
…………………………………………………………………………………………………………….
۸-حضرت زهرا (س)فرمودند:پدرجان درخانه ماچیزی به جزبرکت وجود شما وجودندنرد.
منبع:بحار/ج۳۵/ص۲۵۲
…………………………………………………………………………………………………………….
۹-حضرت زهرا(س) فرمودند:درخدمت مادر باش زیرا بهشت زیر پای مادر است.
منبع:دلائل الامامه /ص۲۸/وعوامل العلوم/ج۱/ص۶۲۲
……………………………………………………………………………………………………………..

۱۰- حضرت زهرا (س)به گروهی که میخاستند عذروتقصیربیاورند وگذشته را فراموش کنندفرمودند:شما میدانید که عمرپشت درب خانه ی ما امد وسوگند یادکردکه اگرازبیعت سرپیچی کنم خانه رابر سرما اتش خواهم زد.
منبع:کنزالاعمال/ج۵/ص۶۵۱/ح۱۴۱۳۸
…………………………………………………………………………………………………………….
۱۱-حضرت زهرا (س)خطاب به ابوبکرفرمود:به خدا هربار که نماز می خوانم تورا در ان نفرین میکنم.
منبع:الامامه والسیاسه/ج۱/ص۱۴
…………………………………………………………………………………………………………….
۱۲-حضرت زهرا(س) فرمودند:درخدمت مادر باش زیرا بهشت زیر پای مادر است.
منبع:دلائل الامامه /ص۲۸/وعوامل العلوم/ج۱/ص۶۲۲
…………………………………………………………………………………………………………….
۱۳-حضرت زهرا(س)فرمودند:فرشتگان روی موضوعی بایکدیگر مشاجره واختلاف کرده فردی رابرای داوری ازادمیان خواستند خداوند متعال به انان فرمود خودانتخاب کنید وانان حضرت علی (ع)رابرگزیدند.
منبع:الاختصاص/ص۲۰۸/و فاطمه شادمانی دل پیامبر(ص)/ص۴۳۵
…………………………………………………………………………………………………………….
۱۴-حضرت فاطمه (س)فرمودند:همان بهترین چیز برای زن این است که مردی رانبیندومردی اورانیزنبیند.
منبع:دعائم الاسلام/ج۱/ص۲۶۸
…………………………………………………………………………………………………………….
۱۵- حضرت صدیقه کبری (س)فرمودند:نزدیک ترین حالتی که زن نسبت به خداونددارد زمانی است که ملازم خانه ی خویش گردد. (وازدیدنامحرمان به دورباشد.)
منبع:مستدرک الوسائل/ج۱۴/ص۱۸۲
…………………………………………………………………………………………………………….
۱۶-زهرای مرضیه (س)فرمودند:پس ازحادثه عظیم خم خداوند برای هیچ کس عذروبهانه ای باقی نگذارد.
منبع:احقاق الحق /ج۲۱/والغدیر/ج۱/ص۱۹۷
…………………………………………………………………………………………………………….
۱۷- حضرت فاطمه (س)درمورد تلاوت برخی سوره ها فرمودند:تلاوت کننده سوره حدیدو واقعه والرحمن
دراسمان هاوزمین اهل بهشت خوانده میشود.
منبع :کنزالعمال/ج۱/ص۵۸۲
…………………………………………………………………………………………………………….
۱۸-حضرت زهرا (س)درهنگام عدم وجود غذا درخانه وعدم اطلاع حضرت امیر(ع)فرمودند:من ازپروردگار خود حیائ میکنم که چیزی را که توبر توان وقدرت نداری ازتودر خواست کنم.
منبع:مستدر ک الوسائل /ج۷/ص۲۱۹
…………………………………………………………………………………………………………….
۱۹-حضرت صدیقه کبری (س):پاداش خوش رویی دربرابر مومن بهشت است وخوشرویی بادشمن انسان های ستیزه جوانسان راازعذاب اتش بازمیدارد.
منبع:بحارالانوار/ج۷۲/ص۴۰۱
…………………………………………………………………………………………………………….
۲۰-حضرت زهرا (س)فرمودند:بهترین شما کسی است که دربرخورد بامردم نرم تر ومهربانتراست وارزشمندترین مردم کسی است که باهمسرانشان مهربان وبخشنده اند.
منبع:نهج الحیات/ص۱۵۷/ح۸۴
…………………………………………………………………………………………………………….
۲۱-حضرت زهرا(س)درهنگام ضربه ای که دشمنان به وی زدن فرمود:اه ای فضه مرادریاب سوگندبه خدا فرزندی که در شکم داشتم به شهادت ریسد.
منبع:بحارالانوار/ج۴۳/ص۱۹۸
…………………………………………………………………………………………………………….
۲۲-قال فاطمهُ الزهرا(س): خداوند پس ازغدیرخم برای کسی دستاویز وعذری باقی نگذاشت.
منبع:کتاب ازبرکه تااقیانوس /ص۴۷/به نقل ازدلائل الامامه/ص۳۷
…………………………………………………………………………………………………………….
۲۳-حضرت زهرا (س)فرمودند:خوشرویی در چهره مومن بهشت را برایش واجب می سازد.
منبع:مسترک الوسائل/ج۱۲/ص۳۶۲
…………………………………………………………………………………………………………….
۲۴-حضرت زهرا(س)فرمودند:هرکس انگشتر عقیق به دست کند همیشه خیروخوبی میبیند.
منبع:الامالی/ج۱/ص۳۱۸
…………………………………………………………………………………………………………….
۲۵-حضرت زهرا(س)فرمودند:هنگامی که درروز قیامت برانگیخته شوم ،ازگناهکاران امت پیامبرشفاعت خواهم کرد.
منبع:احقاق الحق/ج۱۹/ص۱۳۹
…………………………………………………………………………………………………………….
۲۶_صدیقه کبری(س) فرمودند:محروم واقعی ان کسی است که از خیرات وبرکات شب قدرمحروم بماند.
منبع:مستدرک الوسائل/ج۷/ص۴۷۰
…………………………………………………………………………………………………………….
۲۷- حضرت زهرا(س)درمورد شرائط روزه فرمودند:اگرروزه زبان وچشم وگوش ودست وپای روزه داررا ازارتکاب اعمال ناپسند دورنکند روزه به چه دردش می خورد.
منبع:مستدرک الوسائل /ج۷/ص۳۶۶/ودلائل الامامه /ص۷
…………………………………………………………………………………………………………….
۲۸-حضرت مرضیه (س)درمورد پیشنهاد پیغمبر مبنی بر ازدواج با حضرت علی(ع) فرمودند:خشنودم که خدا پروردگارمن است وتو ای پدر پیامبرمن وپسرعمویم علی(ع)شوهروامام من است.
منبع:نهج الحیات/ص۲۹/وبحارالانوار/ج۴۳/ص۱۴۹
…………………………………………………………………………………………………………….
۲۹- صدیقه کبری(س) فرمودند:درکربلا فرزندم را باحیله وتزویر شهید میکنند.وای وعذاب ونکبت برقاتلانش باد.
منبع:نهج الحیات/ص۲۳۱/به نقل ازبحارالانوار/ج۳۵/ص۲۳۹
…………………………………………………………………………………………………………….
۳۰-حضرت فاطمه(س)خطاب به ابوبکروعمرفرمودند:سوگندبه خدا بعدازاین باشمادونفرحتی یک کلمه سخن نمیگویم تابه ملاقات خدا بشتابم وشکایت شمادونفررابه خدابکنم .
منبع:الامامه والسیاسه /ج۱/ص۱۳
…………………………………………………………………………………………………………….
۳۱-حضرت فاطمه (س)فرمودند:من هرگز روزی همانند امروزندیدم که امت اسلامی زشت ترین صحنه هاراپدید اوردند جنازه رسول خدا(ص)راگذاشتند وخودسرانه ومستبدانه دیگران رابه جای مانشاندن.
منبع:الامامه والسیاسه /ج۱/ص۱۲و۱۴
…………………………………………………………………………………………………………….
۳۲-حضرت فاطمه فرمود: اى پسر عموى پیغمبر صلى اللَّه علیه و آله و سلم خدا تو را بهترین جزا عطا کند. من اولا بتو وصیت میکنم که بعد از من با امامه دختر خواهرم ازدواج نمائى، زیرا او براى فرزندانم نظیر خودم خواهد بود، و مردان چاره‏اى ندارند جز اینکه باید ازدواج نمایند.
منبع :زندگانی حضرت زهرا(س)ترجمه ی بحارالانوار/(ترجمه نجفی)/ص۲۰۳
…………………………………………………………………………………………………………….
۳۳-زهرا ی مرضیه (س)فرمود:ای ابالحسن من از خدای خود حیا میکنم که چیزی را که بران توان وقدرت نداری ازتو درخواست کنم.
منبع:نهج الحیاه/ص۱۹/ح۱
…………………………………………………………………………………………………………….
۳۴-حضرت فاطمه (س)فرمودند:سعادتمند واقعی کسی است که علی (ع)درزندگی اش وپس از شهادتش دوستش داشته باشد.
منبع:العمده/ص۲۰/وکشف الغمه/ج۱/ص۴۵۰
…………………………………………………………………………………………………………….
۳۵- حضرت زهرا(س)فرمودند:مومن به نور الهی مینگرد (حقائق درون را میبیند).
منبع:عیون المعجزات/ص۵۴
…………………………………………………………………………………………………………….
۳۶-زهرای مرضیه(س)فرمودند:خوش رویی در چهره مومن بهشت رابرای اوواجب میکند.
منبع:بحارالانوار/ج۷۵/ص۴۰۱
…………………………………………………………………………………………………………….
۳۷- حضرت زهرا(س)فرمودند:خداوند برای سامان یافتن پیروی ازمارا مقررکرده وبرای امان ازپراکندگی امامت ماراقرارداد.
منبع:مسنداحمد/ج۳/ص۱۴و۱۷
…………………………………………………………………………………………………………….
۳۸- زهرای مرضیه (س)خطاب به ابابکرفرمودند:سوگند به خدا ازاین پس هرگز باتو سخن نخواهم گفت سوگند به خدا شکایت تورا به خدا خواهم نمود ودرهرنمازتو را نفرین خواهم کرد.
منبع:بحارالانوار/ج۲۸/ص۳۵۷/وصحیح بخاری ج۵/ص۵وج۶ص۱۹۶/وضحیح مسلم/ج۲/ص۷۲
…………………………………………………………………………………………………………….
۳۹-حضرت فاطمه(س):کسی که عبادت های خالصانه یخودرابه سوی خدا فرستدپروردگار بزرگ برترین مصلحت اورا به سوی او فرو خواهد فرستاد.
منبع:کنزالعمال /ج۹/ص۳۶۶
…………………………………………………………………………………………………………….

۴۰-حضرت زهرا(س)فرمودند:ماواهل بیت رسول خدا(ص)وسیله ی ارتباط خدابامخلوقاتیم مابرگزیدگان خدایم وجایگاه پاکیها،مادلیل های روشن خدایم ووارث پیامبران الهی.
منبع:نهج الحیات/ص۳۶
…………………………………………………………………………………………………………….
۴۱- حضرت صدیقه کبری (س)درپاسخ به ابابکرکه گفته بود پیامبران ارث نمی گذارند فرمود:ایا سلیمان پیغمبرازداوود پیغمبر ارث نبرد؟{سوره نمل /ایه۱۶}.
منبع:کتاب عوالم /ج۱۱/ص۶۰۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *