حضرت فاطمه(س) برگزیده پروردگار از بانوان جهان

شکی نیست که خدای حکیم را در نظام وجود اعم از نظام تکوین و نظام تشریع مختارات و منتخبات و برگزیدههائی است که همه بر طبق حکمت و مصلحت و مبانی نفس الامریه است و همه بر ملاک فضیلت و شرافت است و رعایت انتخاب اشرف فالاشرف وافضل فالافضل در تعیّن و تحقّق آنها گردیده است و این قانون حکیمانه در تمام نظام وجود و ایجاد و در کلّ نظام تکوین و تشریع جاری است و نظام اتقن کیانی از نظام
[ صفحه ۶]
احسن اسمائی ربانی سرچشمه گرفته است.
فالکل من نظامه الکیانی
ینشا من نظامه الربانی:
مختارات و منتخبات الهی در نظام احسن اتقن و در میان مخلوقات اعم از مبدعات و منشات و مخترعات چه در نظام تکوین و چه در نظام تشریع بسیار و بیرون از حد و شمار است و برای رعایت اختصار به برخی از آن مختارات اشاره میشود.
مختار و برگزیده پروردگار از میان اسماء خود، اسم (علی) است
مختار و برگزیده پروردگار از میان صفات خود، صفت رحمت است
مختار و برگزیده پروردگار از میان عقول، عقل اول است
مختار و برگزیده پروردگار از میان نفوس، نفس کلیه الهیه است
مختار و برگزیده پروردگار از میان ملائک (مهیّمین) است
مختار و برگزیده پروردگار از میان ممالک هستی، کشور بهشت است
مختار و برگزیده پروردگار از میان اشربهی بهشتی، شراب تسنیم است
مختار و برگزیده پروردگار از میان انهار بهشتی، نهر کوثر است
مختار و برگزیده پروردگار از میان احجار، حجرالاسود است
مختار و برگزیده پروردگار از میان بیوت سماوی، بیتالمعمور است
مختار و برگزیده پروردگار از میان بیوت ارضی، کعبهی معظمه است
مختار و برگزیده پروردگار از میان مراکب سماوی، براق است
[ صفحه ۷]
مختار و برگزیده پروردگار از میان کواکب، شمس است
مختار و برگزیده پروردگار از میان صُوَر، صورت انسانیّه است
مختار و برگزیده پروردگار از میان اعضا انسانی، قلب است
مختار و برگزیده پروردگار از میان ارادات، نیّت است
مختار و برگزیده پروردگار از میان خلقها (خلق عظیم) است
مختار و برگزیده پروردگار از میان اعداد، تسعه و تسعین است
مختار و برگزیده پروردگار از میان طُرُق و سبل، صراط مستقیم است
مختار و برگزیده پروردگار از میان اعمال، فرائض است
مختار و برگزیده پروردگار از میان احوال، مقام رضا است
مختار و برگزیده پروردگار از میان ادیان، دین اسلام است
مختار و برگزیده پروردگار از میان ارکان، دین نماز است
مختار و برگزیده پروردگار از میان نوامیس، شریعت محمدیه است
مختار و برگزیده پروردگار از میان فضائل، ایمان است
مختار و برگزیده پروردگار از میان معارف معرفه اللَّه است
مختار و برگزیده پروردگار از میان اصول اعتقادیه، اصل توحید است
مختار و برگزیده پروردگار از میان اثنیه، صلوات است
مختار و برگزیده پروردگار از میان اذکار (لا الله اله الله) است
مختار و برگزیده پروردگار از میان کتب آسمانی، قرآن است
[ صفحه ۸]
مختار و برگزیده پروردگار از میان سور قرآنیه، سورهی یاسین است
مختار و برگزیده پروردگار از میان قصارالمفصل، سورهی توحید است
مختار و برگزیده پروردگار از میان آیات قرآنیه آیهالکرسی است
مختار و برگزیده پروردگار از میان شهور، شهر رمضان است
مختار و برگزیده پروردگار از میان ایام اسبوع، یوم الجمعه است
مختار و برگزیده پروردگار از میان لیالی، لیله لقدر است
مختار و برگزیده پروردگار از میان اوقات، وقت سحر است
مختار و برگزیده مختار و برگزیده پروردگار از میان اعصار، عصر ظهور المهدی (عج) است
مختار و برگزیده پروردگار از میان انبیا، حضرت محمد (ص) خاتمالانبیا است
مختار و برگزیده پروردگار از میان خلفا و اوصیا انبیا و مرسلین، خلفا و اوصیا حضرت خاتم النبین است
که عدد آنها دوازده نفر و اول ایشان حضرت امیرالمومنین علی بن ابیطالب و آخر ایشان ولی عصر بقیّه اللَّه حضرت مهدی حجه بن الحسن العسکری صلوات علیهم است. الذی بیمنه رزق الوری و
[ صفحه ۹]
بوجوده ثبتت الارض والسما
مختار و برگزیده پروردگار از میان نسا و بانوان جهان، ملکهی ملک و ملکوت امالائمه دختر والاگهر پیغمبر خاتم (ص) حضرت فاطمهی زهراء سلام الله علیها سیّده نساالعالمین من الاولین و الاخرین است.
در عرصهی دو گیتی از آشکار و پنهان
زیباترین بدیعی کآمد ز فیض سبحان
زیباترین اشیا فرخترین اعیان
از هر چه هست پیدا وز هر چه هست پنهان
از مرغها هَزار است وز فصلها بهار است
از عضوهاست دیده وز عرقهاست شریان
از طیبهاست عنبر وز زیبهاست افسر
وز نهرهاست کوثر وز نوعهاست انسان
از سنگها دل دوست وز عیشها غم اوست
وز تیغهاست ابر و وز دشنههاست مژگان
ز عقلهاست اوّل وز نفسهاست قدسی
وز نغمه هاست قرآن وز خُلقهاست احسان
[ صفحه ۱۰]
از پیکهاست جبریل وز مژدههاست بعثت
از اصلهاست توحید وز فضلهاست ایمان
از شهرها مدینه وز انبیا محمد(ص)
وز شاخه هاست طوبی وز باغهاست رضوان
از اولیاست حیدر مثلش نزاد مادر
باشد کلام ناطق یا روح و جان قرآن
از بانوان علم زهراست برگزیده
زان سیّدهی نسا است اندر جهان امکان
او منبع فضائل او مجمع محاسن
او مخزن فیوضات مَجلای ذات یزدان
او مادر اَئمّه او کوثر محمد (ص)
اعطائی اِلهی آمد به نصّ قرآن
(ربانی) ار شفیعت زهرا بُوَد به محشر
این از عنایت اوست با جملهی محبّان
یا فاطمه الزهرا یا بنت محمّد (ص) یا قُرّه عینالرسول یا سیدتنا و مولاتنا انّا توجهّنا و استشفعنا و توسّلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی جاجاتنا یا وجیه عندالله اشفعی لنا عندالله.
[ صفحه ۱۱]
برگرفته از کتاب آیینه ایزد نما نوشته آقای محمد رضا ربانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *