ذریه و دوستان حضرت فاطمه در قیامت

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: هنگامی که روز قیامت شود، منادی ندا میکند: ای گروه مردم، چشمهایتان را ببندید و سرهایتان را به زیر اندازید تا فاطمه بنت محمد عبور کند، و او اول کسی است که پوشیده است و دوازده هزار حوری و پنجاه هزار فرشته از فردوس او را پیشواز میکنند.
آنان بر مرکبهایی که بالهای آنان از یاقوت و زمامشان از مروارید و رکابشان از زبرجد و زین آنان از در و بر روی هر زین متکائی از سندس است سوار هستند و فاطمه علیهاالسلام را با این جلالت میبرند تا از صراط بگذرانند و به بهشت فردوس ببرند، و با آمدن او اهل بهشت به یکدیگر مژده میدهند.
فاطمه علیهاالسلام روی تختی از نور مینشیند، و آنان نیز در اطراف حضرت مینشینند، و آنجا جنه الفردوس است که سقف آن عرش رحمان و در آن دو قصر است: یکی قصر سفید و دیگر زرد از یک رشته مروارید در قصر سفید هفتاد هزار خانه که مساکن محمد و آل محمد (ع) است. در قصر زمرد هفتاد هزار خانه است که مساکن ابراهیم و آل ابراهیم (ع) است.
آنگاه خداوند فرشتهای خدمت فاطمه علیهاالسلام میفرستد که قبل از او برای هیچکس نفرستاده و بعد از او نیز برای هیچکس نمیفرستد، و به او میگوید: پروردگارت به تو سلام میرساند و میفرماید: از من درخواست کن.
[ صفحه ۹۹]
فاطمه علیهاالسلام میگوید: خداوند سلام است و سلام از اوست، و نعمتش را بر من تمام کرده و کرامتش را بر من گوارا نموده و بهشت خود را به من ارزانی داشته است، و مرا بر سایر مخلوقش برتری داده است. من از خدا فرزندانم و ذریّهام و آنانکه ذریّهی مرا بعد از من دوست داشتند و آنان را مراعات کردند میخواهم.
خداوند به آن فرشته پیش از آنکه از جای خود کنار برود وحی میکند، به فاطمه علیهاالسلام خبر بده که من تو را شفیع قرار دادم برای فرزندانت و ذریهات و کسانی که آنان را به خاطر تو دوست داشته و بعد از تو آنان را مراعات کردهاند. فاطمه علیهاالسلام میگوید: حمد خدائی را که حزن و اندوه را از من برطرف کرد و چشم مرا روشن نمود و با این لطف و عنایت، خداوند چشم محمد را روشن کرد. [۸۰] .
برگرفته از کتاب اما دخترم فاطمه در آستان فاطمه علیها السلام نوشته ب-ام نرجس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *