اسامی برای دختران برگرفته از اهل بیت

آنچه تاکنون بیان شد، اسامی و القاب فاطمهی زهرا علیها السلام بود که در میان روایان و یا سخنان بزرگان بیان شده است. در این قسمت برخی از اسامی زیبا و دلپذیر برای دختران، مرسوم در جوامع اسلامی را برایتان نقل میکنیم. مسلم است که اسامی فاطمهی زهراء علیهاالسلام از حیث رتبه، بارها از این اسامی بالاترند، لذا در انتخاب اسامی نیک برای دختران خود دقت نموده، تا بهترین نام را برای دختر خود انتخاب نمایید. توجه داشته باشید، فقط یک بار میتوانید برای فرزندتان نام برگزنید. بنابراین در این یک بار باید دقت لازم را مبذول داشت.
لازم به تذکر است که فقط ۱۰۰ نام به عنوان نمونه در این جا ذکر مینماییم، امید است در چاپ بعدی، مجموعهای کامل از اسامی زیبا تهیه و تقدیم علاقمندان گردد. این اسامی به ترتیب حروف الفبا تنظیم شده و همراه با ترجمهای مختصر ارائه میگردد.
۱) آزاده (آن زنی که بندهی کسی نباشد.)
۲) آسیه (نام همسر فرعون که حضرت موسی علیه السلام را از آب گرفته و او را بزرگ نمود و سپس به او ایمان آورد. او یکی از چهار زن معروف بهشتی است.)
۳) آمنه (مادر پیامبر اسلام صلی اللَه علیه و آله و سلم)
۴) آنسه (همدم، مونس.)
۵) احترام (بزرگ داشتن، حرمت داشتن.)
[ صفحه ۲۵۴]
۶) ادیبه (زن زیرک و زنی که حد هر چیز را نگه دارد.)
۷) اشرف (بلند مرتبهتر، گرانمایهتر.)
۸) اعظم (بزرگتر.)
۹) افضل (با کمالتر، برتر.)
۱۰) اقدس (پاکتر، پاکیزهتر.)
۱۱) اکرم (گرامیتر، آزادهتر.)
۱۲) الهام (به دل افکندن، در دل افتادن.)
۱۳) امالبنین (مادر پسران، مادر حضرت ابوالفضل و همسر حضرت علی علیهالسلام.)
۱۴) انیسه (خواهر رضاعی رسول اکرم صلی اللَه علیه و آله و سلم، خوی گیرنده، همدم، مونس.)
۱۵) ایمانه (منسوب به ایمان و پاکی.)
۱۶) باهره (نورانی، تابناک، روشن.)
۱۷) بشارت (خبر خوش دان، مژده دادن.)
۱۸) بشری (بشارت، خبر خوش.)
۱۹) بهجت (سرور و شادمانی.)
۲۰) ثمینه (زن گرانقدر، گرانبها، با ارزش.)
۲۱) جاهده (زن ساعی و کوشش کننده.)
۲۲) حدیثه (نو، جدید، تازه.)
۲۳) حسانه (زن نیکو، خوبروی.)
۲۴) حسنات (نیکیها.)
۲۵) حسنه (نیکی، خوبی.)
۲۶) حُسینه (از تربیت یافتگان امام صادق علیهالسلام.) [۲۷۳] .
[ صفحه ۲۵۵]
۲۷) حکیمه (زن فرزانه، دختر امام جواد علیهالسلام.) [۲۷۴] .
۲۸) حلیمه (زن شکیبا، دختر امام موصی کاظم علیه السلام.) [۲۷۵] .
۲۹) حمیده (زن ستودنی، مادر امام موسی کاظم علیهالسلام.) [۲۷۶] .
۳۰) حنانه (بخشاینده، بسیار مهربان، آرزو کننده چیزی.)
۳۱) خلیله (دوست صادق، رفیق، یار.)
۳۲) راحله (زن کوچکننده.)
۳۳) راحمه (رحمکننده، بخشاینده.)
۳۴) راویه (زن روایتکننده.)
۳۵) ربیعه (ربیع: بهار، نام خادم حضرت رسول اکرم صلی اللَه علیه و آله و سلم.)
۳۶) رحیمه (زن مهربان و با شفقت.)
۳۷) رضوان (خوشنودی، نگهبان بهشت.)
۳۸) رفعت (سرافرازی.)
۳۹) رفیعه (بلند پایه، شریف، بلند قدر.)
۴۰) رقیه (نام یکی از دختران امام حسین علیهالسلام، دعا.)
۴۱) زاهده (روشن و صاف، درخشان، نورانی.)
۴۳) زیبده (گل همیشه بهار.)
۴۴) سالمه (زنی بیعیب.)
۴۵) سحر (وقت خلوت عاشقان حق.)
۴۶) سعدیه (از تربیت یافتگان امام صادق علیهالسلام.) [۲۷۷] .
[ صفحه ۲۵۶]
۴۷) سلمی (زن بسیار سالم، مادر عبدالمطلب.) [۲۷۸] .
۴۸) سلیمه (زن سالم و بیعیب.)
۴۹) سمانه (مادر امام علی النقی علیهالسلام.) [۲۷۹] .
۵۰) شاهده (کسی که بر غیب مطلع باشد، زن شهادت دهنده را نیز گویند.)
۵۱) شایسته (سزاوار، لایق، محترم.)
۵۲) شریفه (زن با شرف و عزت، زن دارای مجد.)
۵۳) شفیقه (دلسوز، مهربان، رحیم.)
۵۴) صغری (کوچکتر، کسانی که چند دختر دارند دختر کوچک را «صغری» مینامند، لذا به «امکلثوم» «زینب صغری» میگویند.)
۵۵) صفورا (زن حضرت موسی علیهالسلام، دختر حضرت شعیب علیه السلام.)
۵۶) صفیه (عمهی رسولاللَه صلی اللَه علیه و آله و سلم.)
۵۷) طلعت (روشنی، تابش.)
۵۸) عادله (زنی که صفت عدالت را دارا باشد.)
۵۹) عاطفه (با عطوفت.)
۶۰) عاقله (زن خردمند، زن فهیم و با شعور.)
۶۱) عزت (ارجمندی و بزرگواری.)
۶۲) عصمت (پاکی از گناه و خطا، صفتی برای کسانی که معصیت نمیکنند.)
۶۳) عطیه (بخشش، هدیه.)
۶۴) عظیمه (زن گرانقدر، بزرگوار.)
۶۵) عفت (پاکی درونی، پاکدامنی.)
[ صفحه ۲۵۷]
۶۶) عفیفه (پاکدامن، زنی که بر دین خود بترسد و مواظب پاکدامنی خود باشد.)
۶۷) علیه (بلند مرتبه، ارجمند، دختر امام موسی کاظم علیهالسلام.) [۲۸۰] .
۶۸) فائزن (زن رستگار.)
۶۹) فرزانه (زن حکیمه، انسان برگزیده.)
۷۰) فرشته (ملک، موجودی که غیر از طاعت، کاری انجام ندهد.)
۷۱) فهیمه (زن با کمال و فهمیده.)
۷۲) قدسی (زنی که قداست و طهارت دارد.)
۷۳) قدسیه (ملکوتی و با قداست.)
۷۴) کبری (بزرگتر، دختر بزرگ راکبری مینامند.)
۷۵) لبیبه (فهمیده، خردمند.)
۷۶) ماجده (بزرگوار و گرامی.)
۷۷) مجیده (زن بزرگوار، صاحب مجد و عظمت.)
۷۸) محجیه (زنی که حجاب خود را حفظ نماید.)
۷۹) محسنه (زن نیکوکار.)
۸۰) محموده (زن ستوده، دختر امام موسی کاظم علیه السلام.)
۸۱) مسروره (شاد و خوشحال.)
۸۲) مسعوده (شاد و خوشحال.)
۸۳) مصدقه (کسی که راستگو باشد و دیگران را نیز تصدیق کند.)
۸۴) مطیعه (زن فرمانبردار، کسی که اوامر حق را تماما اجرا نماید.)
۸۵) ملیحه (خوش نمک، نمکین.)
۸۶) منجیه (زن نجاتدهنده.)
۸۷) ناجیه (نجات یابنده، خلاص شونده.)
[ صفحه ۲۵۸]
۸۸) نجمه (مادر امام رضا علیه السلام.) [۲۸۱] .
۸۹) نجیبه (با حیا، زن اصیل و شریف.)
۹۰) ندیمه (همنشین شخص بزرگ، همدم، هم صحبت.)
۹۱) نسیبه (شایسته، صاحب نسب.)
۹۲) نصیبه (تقدیر، سرنوشت.)
۹۳) نعیمه (شادکام.)
۹۴) نیره (نورانی.)
۹۵) والهه (بسیار اندوهمند، سرگشته از عشق، شیفته.)
۹۶) وجیهه (زن زیبا روی، صاحب جاه و قدر.)
۹۷) هاجر (مادر حضرت اسماعیل علیهالسلام زن حضرت ابراهیم علیهالسلام.)
۹۸) هاله (خواهر حضرت خدیجه، نام دختر وهب ابن عبد مناف خواهر آمنه و همسر عبدالمطلب بود که همزمان با ازدواج آمنه با عبداللَه به عقد عبدالمطلب درآمد.)
۹۹) هدیه (بخشش، عطیه)
۱۰۰) هدی (رشاد و هدایت.)
[ صفحه ۲۵۹]
سخن پایانی
اینک که با ارجمندی مقام و منزلت زن و جایگاه بلند فرزند دختر در مکتب اسلام تا اندازهای آشنایی حاصل نمودیم و تاکید این مکتب الهی را بر نهادن نام زیبا برای فرزندان دریافتیم و اسامی و القاب زیبای والا مقامترین شخصیت زنان عالم را برشمردیم و علاوه بر آن با تعدادی از اسامی زیبا و پرمعنای دیگر برای قشر بانوان نیز آشنا شدیم، بیایید به پاس قدردانی و سپاس از خالق متعال در صورت برخوردار شدن از نعمت فرزند دختر، با شجاعت کامل و ایستادگی در مقابل هوسهای نفسانی و شیطانی و نیز مبارزه با افکار پوسیده و روشنفکری مابانه، برای جگر گوشهها و فرزندان دختر خویش نامهای نیکو و حتی الامکان از اسامی بلند زهرای مرضیه علیها السلام انتخاب نماییم تا:
اولا: موجبات خشنودی پروردگار متعال را فراهم آوریم.
ثانیا: محبت عمیق و عملی خود را به ساحت مقدس خاندان عصمت و طهارت علیهمالسلام ابراز نماییم.
ثالثا: موجبات افتخار و سربلندی فرزندان خویش را نزد فرزانگان و خداپرستان در دنیا و آخرت فراهم آورده و در این راه مقدس از ملالت و سرزنش بیدلان بریده از هویت اسلامی و دینی، هراسی به دل راه ندهیم.
درود خدا بر آنان که از حق پیروی میکنند.

برگرفته از کتاب جرعه ای از کوثر نوشته آقای علیرضا سبحانی نسب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *