القاب زینب کبری

برای حضرت زینب کبری علیهاالسلام القاب بسیاری نقل شده، شایسته است در حالی که نام و القاب فاطمهی زهرا علیهاالسلام، را بیان کردیم به برخی از القاب امالمصائب حضرت زینب علیهاالسلام نیز اشاره کنیم. برخی از این القاب منصوص و برخی دیگر، صفتهایی است که علما، برای آن مخدره به کار بردهاند. آنچه در پی میآید برخی از القاب زینب کبری علیهاالسلام است که میتوان آنها را به عنوان نام دختران این مرز و بوم برگزید.
۱) عالمه غیر معلمه.
۲) عقیله النبوه، عقیله خدر الرساله، عقیله الوحی، عقیله القریش، عقیله النساء، عقیله الطالبین.
۳) کامله.
۴) نائبه الحسین، نائبه الزهراء.
۵) ملیکه الدنیا.
۶) الموثقه.
۷) عابده آل علی.
۸) محبوبه المصطفی.
۹) عظیمه بلواها.
۱۰)امینه.
۱۱) فصیحه.
۱۲) بلیغه.
۱۳) محبوبه. [۲۶۷] .
[ صفحه ۲۴۷]
برگرفته از کتاب جرعه ای از کوثر نوشته آقای علیرضا سبحانی نسب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *