دفاع از حق فاطمه عنوان مالکیت

در فتوح البلدان آمده است که: فاطمه (رض) به ابوبکر صدیق (رض) گفت: فدک را به من باز پس ده زیرا که رسول خدا آن را به من داده است. ابوبکر از او گواه و بینه خواست. او امایمن و رباح (غلام پیامبر) را آورد. آنان نیز شهادت دادند. سپس ابوبکر گفت: در این امر، جز گواهی یک مرد و زن جایز نیست. [۱۴۶] .
در روایتی دیگر: «علی ابن ابیطالب برای فاطمه گواهی داد، ابوبکر از او یک گواه دیگر خواست، که امایمن نیز برای او شهادت داد.» مشاهده میکنید که روزگار چه بازیها و شگفتیها دارد!
فاطمه علیهاالسلام که آیاتی از قرآن در مورد طهارت و عصمت او نازل شدهاند، تکذیب میگردد و از او بینه خواسته میشود. او سیده زنان جهان و صدیقه طاهره است. عصمت و طهارت او به درجهای رسیده که خشم او خشم پروردگار و خرسندیاش، خرسندی خداوند است. در حالی مسلمانان گفتهی ابوبکر را در روایت این حدیث از پیامبر صلی اللَّه علیه و آله که «ما گروه پیامبران از خود میراثی نداریم»
[ صفحه ۱۲۸]
پذیرفتهاند، که ادعای زهرا علیهاالسلام را به اینکه ملک فدک از اوست نمیپذیرند؟! حکمت و درایت پیامبر اکرم صلی اللَّه علیه و آله در اینکه بر مقام فاطمه زهرا و راستگوییاش تاکید نمود در اینجا روشن میگردد. و به یاد خوانندگان عزیز میآورم که عایشه دختر ابوبکر تاکید نمود کسی را راستگوتر از فاطمه علیهاالسلام ندیدهام.
من در برابر این وضعیت به حال تحیر و سرگشتگی دچار آمدهام! آیا موضع من در برابر این وضعیت چگونه باید باشد؟ شما بگویید آیا کلام وحی را و سخن پیامبر صلی اللَّه علیه و آله را دربارهی فاطمه به دیوار بزنم (و نادیده بگیرم)؟! و در نتیجه تکذیب آن قوم را نسبت به او تایید نمایم! چه باید کرد؟ بیشک نمیتوانم سخن پیامبر را بیهوده به شمار آورم. و آن را به پشت سر نخواهم انداخت. چنانکه پایمال کردن حق فاطمه زهرا را نمیتوانم توجیه کنم و آنرا پذیرفته یا نادیده بیانگارم…
ابوبکر بر فدک دست یافت. چنانکه بر دیگر املاک و حقوق خاصهی پیامبر صلی اللَّه علیه و آله نیز مسلط شد… و من هیچ دلیل و وجه درستی برای سلب حقوق از صاحبانش نمییابم. جز اینکه امر دیگری باشد که از چشم من و خوانندگان عزیز پنهان گردیده باشد. اما در مباحث آینده روشن خواهد شد که چه چیزی دارای پیچیدگی و ابهام است.
برگرفته از کتاب با نور فاطمه (س) من هدایت شدم نوشته آقای عبد المنعم حسن سودانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *